اخبار روابط عمومی

رسالت اصلی دانشگاه جامع علمی کاربردی پرورش و تربیت نیروهای متخصص در راستای رفع نیازهای کشور است

رسالت اصلی دانشگاه جامع علمی کاربردی پرورش و تربیت نیروهای متخصص در راستای رفع نیازهای کشور است

رئیس دانشگاه علمی کاربردی استان مرکزی گفت: رسالت اصلی دانشگاه، پرورش و تربیت نیروهای متخصص و ماهر در راستای رفع نیازهای کشور است که در آستانه بیست و هشتمین سال تاسیس آن می توانیم بگوییم به اهداف ترسیم شده رسیده ایم.

ادامه مطلب