اخبار روابط عمومی

اتکا به نیروهای کارآمد و مهارتی در کشوریکی از اساسی ترین راهکارهای رونق تولید در کشور است

اتکا به نیروهای کارآمد و مهارتی در کشوریکی از اساسی ترین راهکارهای رونق تولید در کشور است

مهدی رئوفی در اولین جلسه شورای فرهنگ عمومی شهر نیم ور گفت: اتکا به نیروهای کارآمد و مهارتی در کشوریکی از اساسی ترین راهکارهای رونق تولید در کشور است و دانشگاه علمی کاربردی وظیفه بزرگی در این خصوص بر عهده دارد.

ادامه مطلب