ثبت نام دانشگاه

مراکز و رشته های کاردانی و کارشناسی پذیرش مهرماه 1400

مراکز، رشته ها و کدرشته محل های کاردانی پذیرش بهمن ماه 99

مراکز، رشته ها و کدرشته محل های کارشناسی پذیرش بهمن ماه 99

 

مراکز، رشته ها و کدرشته محل های کاردانی پذیرش مهرماه 99

مراکز، رشته ها و کدرشته محل های مرحله تکمیل ظرفیت پذیرش بهمن ماه 98

مراکز، رشته ها و کدرشته محل های کارشناسی دانشگاه جامع علمی کاربردی استان مرکزی بهمن ماه1397

مراکز، رشته ها و کدرشته محل های کاردانی دانشگاه جامع علمی کاربردی استان مرکزی بهمن ماه 1397

دفترچه راهنمای پذیرش دوره مهندسی فناوری و دوره کارشناسی حرفه ای «ناپیوسته» نظام آموزش مهارتی مهرماه سال 1397

مراکز، رشته ها و کدرشته محل های کارشناسی دانشگاه جامع علمی کاربردی استان مرکزی

ثبت‌ نام پذیرش دوره مهندسی فناوری و کارشناسی حرفه‌ای(ناپیوسته) نظام آموزش مهارتی دانشگاه جامع علمی- کاربردی مهر ماه سال 1397

دفترچه راهنمای پذیرش دوره کاردانی دانشگاه جامع علمی کاربردی مهرماه 1397

مراکز، رشته ها و کدرشته محل های کاردانی دانشگاه جامع علمی کاربردی استان مرکزی

ثبت‌نام پذیرش دوره کاردانی فنی و دوره کاردانی حرفه‌ای نظام آموزش مهارتی دانشگاه جامع علمی کاربردی سال تحصیلی ۱۳۹۷

دفترچه راهنمای پذیرش دوره کارشناسی دانشگاه جامع علمی کاربردی بهمن ماه 1396

مراکز، رشته ها و کدرشته محل های کارشناسی دانشگاه جامع علمی کاربردی استان مرکزی

 

دفترچه راهنمای پذیرش دوره کاردانی دانشگاه جامع علمی و کاربردی بهمن 1396

مراکز، رشته ها و کدرشته محل های کاردانی دانشگاه جامع علمی کاربردی استان مرکزی


لینک دانلود فایل