ریاست

دکتر مهدی رئوفی

رئیس دانشگاه جامع علمی کاربردی استان مرکزی

تلفن تماس: 33665436-086

پست الکترونیکی: m-raoufi@araku.ac.ir

زمان ملاقات عمومی با ریاست دانشگاه شنبه و دوشنبه از ساعت 10 الی 12