ریاست

دکتر مهدی رئوفی

رئیس دانشگاه جامع علمی کاربردی استان مرکزی

پست الکترونیکی: m-raoufi@araku.ac.ir

ارسال پیامک به 09336325858

زمان ملاقات عمومی با ریاست دانشگاه شنبه و دوشنبه از ساعت 10 الی 12 

هماهنگی با دفتر ریاست: 33444432-086