نهاد رهبری

حجت الاسلام منصور فراهانی

نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری

086-33444435

دانشجویان، کارکنان، اساتید محترم دانشگاه و داوطلبان گرامی ورود به دانشگاه می توانند درخواست های خود را به این واحد همه روزه از طریق پست الکترونیک، صندوق پیشنهادات و یا تلفنی ارسال و پیگیری نمایند.