درباره دانشگاه

باسمه تعالی

دانشگاه جامع علمی کاربردی تنها متولی نظام آموزش عالی علمی کاربردی است که زیر نظر وزارت علوم، تحقیقات و فناوری اداره می شود. هدف دانشگاه جامع فراهم آوردن موجباتی است که مشارکت سازمانها و دستگاههای اجرایی دولتی و غیر دولتی را برای آموزش نیروی انسانی متخصص و مورد نیاز بخشهای مختلف اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور می باشد به نحوی که دانش آموختگان بتوانند برای فعالیتی که به آنها محول می شود. دانش و مهارت لازم را کسب نمایند.مراکز و موسسات آموزش عالی علمی کاربردی زیر نظر دانشگاه، رکن اجرایی آموزشهای علمی-کاربردی و به قصد ارتقای دانش کار و ایجاد مهارت های متناسب با حوزه فعالیت شغلی افراد تاسیس شده است.

از جمله اهداف این سیستم آموزشی می توان به موارد ذیل اشاره نمود:

  1.  ایجاد بستر مناسب برای فعالیت همه جانبه(صنعتی، نظامی و دانشگاهی) در گسترش اعتلای دانش و پژوهش علمی کاربردی کشور.
  2.  ارتقای شاخصهای کمی و کیفی آموزشهای کاربردی در جامعه
  3.  فراهم سازی زیر بنای مناسب بمنظور بکارگیری توان دانش آموختگان دوره های نظری در حل مسائل کاربردی.
  4.  زمینه سازی زیربنای مناسب برای ایجاد انتقال تکنولوژی نوین

به استناد آیین نامه نظام آموزش مهارت و فناوری مصوب تاریخ1390/8/1 هیات وزیران ،دانشگاه جامع علمی- کاربردی به عنوان رکن اصلی این نظام، عهده دار اجرای نظام آموزش عالی مهارت و فناوری است. آموزش مهارت محور متناسب با نیازهای شغلی و مبتنی بر دانش، ارتقای شغلی و حرفه ای مطابق با فناوری روز، افزایش بهره وری نیروی کار با تاکید بر آموزش در محیط کار، از ویژگی های اصلی این نظام آموزشی و مهمترین وجه تمایز آن از سایر نظامهای آموزشی است.

در همین این راستا، دستورالعمل نحوه اجرای دروس کاربینی ،کارآموزی وکارورزی پیش بینی شده، تهیه و به تصویب شورای برنامه ریزی آموزشی و درسی دانشگاه جامع علمی- کاربردی رسیده است ودارای اهداف ذیل می باشد:

1- آشنایی با مشاغل مرتبط با رشته تحصیلی

2- آشنایی با محیط واقعی کار، روند جریان کار و فعالیتهای منجر به تولید یا ارایه خدمات

3- آشنایی با جایگاه شغلی موردنظر و نقش آن در مأموریت آن حوزه شغلی

4- آشنایی با موضوعات و مسایل شغل موردنظر مانند ایمنی، سختی و پیچیدگی کار

5- آشنایی با مولفههای مختلف محیط واقعی کار مانند: فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی

6- آشنایی با شایستگ یهای مورد نیاز برای احراز شغل مورد نظر

7- ارتقاء انگیزه دانشجو برای فعالیت در حوزه شغل مرتبط با رشته تحصیلی و تحول آفرینی در آن از طریق آشنایی با مزایا و امتیازات حوزه شغلی

دانشگاه جامع علمی کاربردی واحد استان مرکزی در سال 1379 تأسیس شد. این دانشگاه در حال حاضر دارای 20 مرکز آموزشی فعال می باشد که در مقاطع کاردانی ناپیوسته، کاردانی پودمانی، کاردانی حرفه ای، کاردانی فنی و کارشناسی حرفه ای، مهندسی فناوری و مهندسی فناوری ارشد به صورت ترمی در چهار گروه آموزشی صنعت، کشاورزی، مدیریت و خدمات اجتماعی و فرهنگ و هنر دانشجو می پذیرند.