نظارت و ارزیابی

حسین باقری

نظارت و ارزیابی

086-33444444

دانشجویان، کارکنان، اساتید محترم دانشگاه و داوطلبان گرامی ورود به دانشگاه می توانند درخواست های خود را به این واحد همه روزه از طریق پست الکترونیک، صندوق پیشنهادات و یا تلفنی ارسال و پیگیری نمایند.

شرح مختصر وظایف :

  1. ابلاغ کلیه مصوبات، مقررات و آیین نامه ھای ابلاغی از سوی معاونت نظارت وارزیابی دانشگاه به مراکز و نظارت برحسن اجرای مقررات دانشگاه و ارائه ی گزارش موارد تخلّف به رییس واحد استان
  2. رسیدگی و پاسخگویی به شکایات دانشجویان، مدرسان و..... ازمراکز آموزش علمی کاربردی و ارائه گزارش به ریسس واحد استانی
  3. ارزیابی عملکرد آموزشی و پژوهشی و فرهنگی مراکز آموزش علمی کاربردی سطح استان
  4. ارزیابی مدرسین علمی کاربردی مراکز آموزش علمی کاربردی سطح استان
  5. تشکیل هیات های نظارت واحد استانی در اجرای سیاست ها و خط مشی های ابلاغی از حوزه ستاد مرکزی
  6. نظارت بر ارائه خدمات دانشجویی و رفاهی به دانشجویان مراکز آموزش علمی کاربردی سطح استان
  7. ایجاد زمینه­‌های لازم برای ارتقاء کیفیت آموزش، پژوهش و امور تربیتی مراکز آموزش علمی کاربردی سطح استان
  8. همکاری با گروه های نظارت و ارزیابی وزارت علوم و رسیدگی به موارد وتذکرات اعلامی
  9. نظارت بر نحوه اجرای امتحانات مراکز آموزش علمی کاربردی سطح استان
  10. تعامل با موسسات در جهت رقع مشکلات مراکز آموزش علمی کاربردی سطح استان

لینک دانلود فایل