آموزش

هدی بهرامی

خدمات آموزشی

33679880-2 داخلی 5 و 20

33678706

پریا لیاقتی

امور فارغ التحصیلان

33679880-2 داخلی 5 و 17

مجید شریفی

امور فارغ التحصیلان

33679880-2 داخلی 5 و 21

دانشجویان، کارکنان، اساتید محترم دانشگاه و داوطلبان گرامی ورود به دانشگاه می توانند درخواست های خود را به این واحد همه روزه از طریق پست الکترونیک، صندوق پیشنهادات و یا تلفنی ارسال و پیگیری نمایند.

اهم وظایف و خدمات

الف: اطلاع رسانی ثبت نام در مقاطع مختلف تحصیلی بر اساس مجوز وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و اعلام سازمان سنجش آموزش کشور

ب: آماده سازی زیر ساخت مناسب جهت ثبت نام داوطلبان ورود به دانشگاه به صورت های حضوری و مجازی

ج: ثبت نام از داوطلبان و دانشجویان

د: برگزاری دوره های آموزشی متناسب با دوره های مختلف تحصیلی

ه: دعوت از اساتید با تجربه جهت تدریس آموزش دنشجویان

و: تشکیل پرونده فارغ التحصیلی

ز: صدور گواهینامه موقت تحصیلی

ح: صدور دانشنامه

 


<p style="text-align: center">مرورگر شما نمی تواند این pdf را نشان دهد<br></p> لینک دانلود فایل