پژوهش و فناوری

احمد محمدی

پژوهش و فناوری و امور مدرسان

086-33444422

دانشجویان، کارکنان، اساتید محترم دانشگاه و داوطلبان گرامی ورود به دانشگاه می توانند درخواست های خود را به این واحدها همه روزه از طریق پست الکترونیک، صندوق پیشنهادات و یا تلفنی ارسال و پیگیری نمایند.

 

اهم وظایف و خدمات

1- پژوهش

الف: مشاوره شغلی به دانشجویان

ب: مشاوره کارآفرینی به دانشجویان

ج: برگزاری کارگاههای آموزشی فوق برنامه

د: برگزاری سمینار، همایش و جشنواره های مهارتی و رویدادهای شتاب

2- مدرسان

الف: جذب مدرسین توانمند جهت تدریس در دانشگاه

ب: برگزاری کارگاهها و دوره های آموزشی مختلف در راستای توانمند سازی مدرسین در زمینه های گوناگون

 

توانمندسازی و ارتقا بهره وری نیروی کار با افزایش انگیزه، مهارت و خلاقیت و ایجاد تناسب بین آموزشهای مهارتی با نیاز بازار کار نکته قابل توجه در سیاستهای کلی دانشگاه جامع علمی کاربردی می باشد.

همچنین نهادینه کردن فرهنگ مهارت گرایی، پژوهش محوری و کارآفرینی در در نظام علم، فناوری و نوآوری بسیار حائز اهمیت می باشد.

تامین شرایط توسعه کارآفرینی، توانمندسازی نیروی کار و ایجاد ارزش افزوده، تولید ثروت و اشتغال مولد از جمله مواردی هستند که در مجموعه پژوهشی دانشگاه به آن توجه ویژه می گردد که این موارد مورد تاکید سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی نیز می باشد.

ارتقا کیفیت مراکز آموزشی بر مبنای فعالیتهای پژوهشی مبتنی بر تولید علم و فناوری، کسب درآمد از فعالیتهای پژوهشی، اثربخشی فعالیتهای پژوهشی بر دانشجویان، تبیین مسیر اشتغال و توسعه کسب و کار  و در مجموع تولید ثروت از از طریق پژوهشهای کاربردی و کسب مهارت  از اهداف دانشگاه جامع علمی کاربردی در بخش پژوهشی می باشد.

با پذیرش نقش توسعه اقتصادی، دانشگاه کارآفرین علاوه بر آموزش و پژوهش، عامل تحقق نوآوری فناورانه به ویژه در فضای فناوری های پیشرفته می گردد و از این طریق پایه های نظام ملی نوآوری مستحکم و زمینه برای تحقق توسعه مبتنی به دانایی فراهم می شود.

انجام پژوهش های کاربردی ماموریت گرا، تاسیس و توسعه مراکز رشد و واحد های فناور، تاسیس شرکتهای دانش بنیان و تجاری سازی ایده ها و یافته های پژوهشی، منجر به تبدیل ایده به پدیده و علم به ثروت خوهد شد که از جمله گامهای اساسی برای رسیدن به خودکفایی و در پی آن دستیابی به اهداف اقتصاد مقاومتی می باشد.

بدیهی است هر یک از مراکز آموزش علمی کاربردی، مراکز رشد، موسسات علمی کاربردی و واحدهای استانی متناسب با اهداف و رسالت های شکل گیری و تاسیس خود و با بهره گیری از پتانسیل های بالقوه بوی ذیربط، در راستای تحقق اهداف دانشگاه یعنی مهارت آموزی، اشتغال و توسعه کسب و کار علاوه بر رسالتهای پژوهشی خود، نقش خود را در دانشگاه ایفا می نمایند.


لینک دانلود فایل