ریاست

دکتر مهدی رئوفی

سرپرست دانشگاه جامع علمی کاربردی استان مرکزی

تلفن تماس: 33665436-086

پست الکترونیکی: m-raoufi@araku.ac.ir

 

تعداد بازدید:۴۷۲